Friday, March 03, 2006

Labi ng Exodo sa Buhay Ministeryo

Ang aklat na Deuteronomio ay hango sa salitang Griego na ibig sabihin ay kopya ng kautusan (Deuternonomio 17:18) o pangalawang kautusan. Ang mga kaustusang dito’y nasasaad ay di kaiba sa kautusang ibinigay ng Diyos kay Moses sa bundok ng Sinai, bagkus ito ay kautusang nasaysay at itinuturong naaangkop sa pangkasalukuyan nilang sitwasyon.

Sa Deuteronomio 8:1-10, mababakas sa mga pananalita ni Moses ang pagnanais na mailahad sa Israelita ang kahulugan ng kanilang mga pinagdaanan at ang walang sawang pagkilos at pagpatnubay ng Panginoong Diyos sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Maliban pa dito, ating mararamdaman sa mga pananalitang ginamit ang bigat ng mga pangyayari, malayo sa pangkaraniwang presentasyon nito sa kanilang buhay manlalakbay. Kaalinsabay ng mga paala-ala ay pangako. Na mula sa pagsunod sa kautusan ng Diyos at paggawa ng mabuti ay ang paglawig ng buhay, pagdami ng lahi at pagkakamit ng lupang pinangako (v.1).

Isinaysay ang interpretasyon ng paglalakbay sa ilang na bukal ng reyalisasyong makapagpapatatag at nag-iisa sa kanila bilang lupon ng taong pinili at iniligtas mula sa pang-aalipin ng makapangyarihang bansa, ang Ehipto. Ito ay ang mga sumusunod: (a) ang apatnapung paglalakbay sa ilang sa pamamatnubay ng Panginoon ay nagtuturo ng pagpapakumbaba (v. 2); (b) sinubok ang kanilang pagtalima sa kautusan o loobin ng Panginoon (v.2); (k) mula sa pagkagutom at pagbibigay ng manna, isang pagkaing hindi kilala, itinuro ng Diyos na hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita rin naman ni Yahweh (v. 3); (d) ang mga pagsubok ng kanilang pinagdaanan ay pamamaraan ng Diyos upang tulad na isang magulang ituwid ang landas ng kaniyang mga anak (v. 5).

Bilang tugon sa mga kabutihang ipinakita at pinadarama ng Panginoon, binigyang diin ni Moses ang pagkatakot sa Diyos at pagsunod sa Kanyang mga utos. Kasunod niyang tinuran ang dahilan --- sapagkat kayo’y dadalhin Niya sa isang mainam na lupain, lupaing sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan…duon ay di nagkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan.” (v.7-9 Magandang Balita Biblia). At si Yahweh ay pararangalan at pupurihin ng mga pusong nagpapasalamat sa Kanyang ginawa.
---
Pagbabalik Tanaw

Ang pagbabalik tanaw ay pananariwa ng malaon ng mga pangyayari ng kahapon, nakalipas o natapos na yugto ng pahinang kabahagi ng kasaysayan. Kaalinsabay ang mga damdaming kakabit ng bawat eksenang kabahagi na ng ating buhay. Ito ma’y malungkot, masaya, nakakagalit o nagdulot ng malaking bagbabago sa takbo ng ating pamumuhay. Bukod sa mga mapaglarong damdaming dito ay sumasabay, ay mga kaisipang naghubog sa ating indibidualidad at pagkatao. Karaniwan ito’y natatago sa mapapait na pangungusap, minsa’y realisasyon mula sa mapaniil na nilalang, minsan nama’y pinid sa damdaming nakikiramdam, nagtitiis, naghihintay, at pusong nagungulila. Kinukulayan ng mga pangyayaring nagpapatingkad ng salaysay na babasahin ng susunod na henerasyo o dili kaya’y ibabahagi sa kwentuhan. Ngunit ang repleksyon ng kahalagahan ng pagbabalik tanaw ng kasaysayan ay wala “noon” kundi nasa “ngayon”, nababalangkas sa uri ng pamumuhay ng indibidual at komunidad na anak ng henerasyong nakalipas.

Ang pagpapaala-ala ni Moses ng kanilang paglalakbay sa ilang ay pamamaraan ng pagpapahayag na kung saan, kanyang pinabubuksan di lamang kanilang isipan sa mga pangyayaring nagdaan, ngunit maging ang kanilang mga puso at pag-aalaala ng tiniis at sinuong ng kanilang katawan. Isang holistikong pagtanaw. Upang ang diwa ng kanyang pangangaral ay lubos na maunawaan sa isang malalim na pamamaraan. Tunay na sa pagbabalik tanaw o pag-aalaala ng nakalipas, ang pintuan ng pagkakilala sa sarili ay nahahayag.

Ang kanilang pagtatagumpay ang nagsisilbing sinulid ng kanilang pakikipag-ugnay at ang gabay at pag-ibig ng Diyos ang kanilang matibay na muog sa pagharap sa daluyong ng buhay. Ang kanilang tagumpay ay tagumpay nga, kung napapanatili ang kulturang larawan ng mayabong na kaisipan, sining at galaw ng kasaysayan. Ang pagkatuto ay pagkatuto nga, kung di hinahayaang maulit ang kamalian ng nakaraan at patuloy na naglilimi sa mga pangyayari sa kasalukuyan tungo sa bago at bagong hinaharap.


Ang mga Aral ng Kahapon

a.) Pagpapakumbaba

Apatnapung taong paglalakbay sa ilang. Ito ang tinaguriang puso ng kasaysayan ng Israelita. Alinsabay ng matagal ng yugto ng kanilang paglalakbay na ito ay ang sentrong aral na inihayag ni Moses sa kanila. Una, ang kanilang paglalakbay ay nagtuturo ng pagpapakumbaba.
Ang pagpapakumbaba ayon sa ating kapatid na Muslim, Muhammad Buneef, (Humbleness is to know the value of oneself, to avoid pride, or disregarding the truth and understanding people)[1] ay ang pagkakakilanlan ng kahalagahan ng sarili, pagrespeto at pag-unawa sa kapwa, at paghahayag ng katotohanan. Sa mga Kristiyano, ang pagpapakumbaba ay ang pagkilala at pagtanggap ng ating mga kasalanan, kapahayagan ng pagpupuri sa ating manlilikha, at katangiang may kaakibat na pangako (Awit 147:6; Isa. 57:15; 66:2).[2]

Ang pagpapapakumbaba, kung magkagayon ay pagkilala ng limitasyon at pagkukulang. Ang pagkakabatid ng kahinaan o limitasyon ay usbungan ng konsiderasyon at respeto sa kapwa. Ang kabatiran ng pagkaunawa sa sarili ay daang nagdurugtong sa pakikipagkapwa, pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan. Ang kahinaan ng isang indibidual, mga pagsubok o problema ang mga instrumento ng Panginoon upang mahayag ang Kanyang kadakilaan at walang maliw na pag-ibig.

b.) Pagtalima sa Kautusan ng Diyos

Nahayag sa mga Israelita ang kalooban ni Yahweh at maging ang Kanyang kautusan. Ang tipang nabuo sa pagitan ng Diyos at ng Israel na binuo ng iba’t ibang ordinansa, batas at ritual na susundin. Kung ating babasahin ang mga nasulat na ordinansa, batas at mga ritual, ang mga ito ay sumasalamin sa pagpapanatili ng kaayusan sa buong komunidad. Kung ating susuriin, umiinog ang mga kautusang ito sa Pag-ibig. Sa Deuteronomio 6:5, nasusulat ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang pag-ibig ang siyang makapangyayari at katuparan ng tipan. Kung hindi buhay ang pag-ibig sa puso ng magkatipan, ang mga kautusan ay parusa o responsibilidad na isinasagawa ng walang kabuluhan kundi dahil sa takot. Ang tunay na pagtalima ay nasusukat sa tibok ng pusong sumusunod at nagpapasakop. Ang halaga nito ay nababanaag sa gawi, ugali at prinsipyong isinasapamuhay at pananampalataya ng indibidual.

Nasubok sa ilang ang kanilang pagtalima sa mga kautusan, kipkip ang realidad na ang kanilang mismong pagkatao, pananampalataya at pag-ibig ang siyang tunay na nasalang sa pagsubok na natatago sa lupit ng mga sitwasyong kanilang pinagdaanan. Di maikakailang, maraming beses na nasawi ang Panginoon ng mga taong Kaniyang pinili at inangking mga anak. Maraming beses, nalabag ang kautusan ng Tipan at parusa’y kagyat nilang sinapit. Ano ang meron sa tilabaga’y mabigat ng kamay ng Panginoon? Tunay na Siya’y namumuhi sa gawang mali, at tunay na kalunos-lunos ang sinasapit ng taong nagkasala? Nasaan ang pag-ibig na nagbubuklod sa tipan? Pagtalima ay manipestasyon ng pag-ibig. Parusa’y ang sasapitin ng pagsuway. Ito ba ang tunay na senaryong nais ihatid ng sanaysay ng Bibliya?

Sa likod ng mga tila malupit na hakbanging naghihintay sa nagkasala ay ang paliwanag “upang di pamarisan”. Tunay na ang kaisipan ng Panginoon ay di malirip. Tunay na ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggang. Tunay na ang Kanyang pag-ibig ay di para sa iilan, kundi para sa nakararami, para sa mga taong nananampalataya at mananampalataya. Ang mga aral ng Panginoon para sa kanyang bayan ay nahahayag sa di iniasahang pamamaraaan. Wala sa maaaamo, kapanapanabik at tunay na nakagigiliw na presentasyon. Hindi isinusubo, bagkus ay pinaghihirapan. Hindi agarang mapapansin, kundi sinasaliksik at nauunawaan sa mata ng pananampalataya. Hindi lantaran, kundi’y nangangailangan ng konsentrasyon o katahimikan ng puso at isipan, upang marinig ang tinig na nagtuturo at gumagabay—ang Espiritu Santo. Mula sa mga mapapait na karanasan nahahayag ang mapapait na katotohan. Sumusugat nga sa ating puso, nagpapakislot ng isipan, nakapagpapapagal ng katawan, ngunit nag-iiwan ng markang humuhubog sa pagkatao ng indibidual.

Ang Kanyang pag-ibig ang ginagamit ng Panginoon upang tanggapin at unawain ang kanyang bayan, ang parehong pag-ibig ang siyang nakikinig sa mga panaghoy at daing, at kagyat ang tulong ay inihahatid. Ang Kanyang pag-ibig ang siya ring nag-uudyok ng disiplina upang ang karamiha’y di mapahamak. Ang Kanyang pag-ibig ang naghahatid ng kapatawaran sa mga pusong nagsisisi. Ang kanyang pag-ibig ang nangungusap at humahaplos sa bawat damdaming sumasamo ng tiwala at pagtalima. Sapagkat hatid Niya’y kaligtasan, lupang pinangako, saganang pamumuhay.Sa kabutihang ito ng Panginoon, ang pagtalimang nauugat sa pananampalataya ang siyang tugong magpapayabong/nagpapayabong ng Tipan.

K.) Hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa salita ni Yahweh

Puno nang alalahanin ang lakbayin sa ilang. Pag-aaalala sa mga materyal na bagay na sasapat sa pangangailangan ng katawan.

May isang balong babae na inanayayahang kapanayamin ng isang reporter upang talakayin ang matagumpay niyang papagpapalaki sa kanyang anim (6) na anak ng mag-isa. Ngunit maliban pa sa anim na anak na iniwan sa kanya ng kanyang mahal na asawa, nakuha pa niyang mag-ampon ang labing dalawang (12) kabataan. Pinalaki niya ito, tinustusan sa pag-aaral, tulad din ng kanyang pagmamalasakit sa kanyang tunay na mga anak. Banaag ang kompiyansa at kakuntentuhan sa sarili, tinanong ng reporter ang babaeng balo. “ Ano po ba ang sikreto ninyo sa pagpapalaki ng mga anak sa kabila ng hirap na pinagdaanan ninyo?” Sumagot ang babaeng balo na may ngiti sa labi, “Napangyari ang lahat ng bagay na ito sapagkat ako ay nasa isang tipan o partnership!”. “Ano po ang ibig ninyong sabihin”, dagdag na tanong ng reporter. “ Ang ibig kong sabihin”, sambit ng babaeng balo, “ay maraming taon na ang nakalipas nang ako ay nakipagtipan sa Panginoon. Ang sabi ko sa kanyan, gagawin ko ang aking responsibilidad bilang ina at maging ama na rin sa aking mga ana, maging bilang isang mamayan kabahagi komunidad. Ngunit kapalit nito’y isinusuko ko sa Kanya ang pag-aalala.”(mula sa Sermon.org, isina-Filipino ni A.Carbonell)[3].

Tunay na ang pag-aalala o “worry” ay napagtatagumpayan sa pamamagitan ng pag-titiwala. Pagtitiwalang nabubuo sa pamamagitan ng isang relasyon. Relasyong nakapangyayari ng mga bagay o sitwasyong tila baga imposible sapagkat batbat ng hirap at pangamba.

Tulad nang mga Israelita, nagrereklamo tayo sa maraming bagay. Marami tayong naisin at ambisyon sa buhay. Na sa tingin natin ay pangunahin upang maitawid ang pang-araw-araw nating pakikipagsapalaran. Ngunit ang lahat pala nang mga ito’y nawawalang kabuluhan kung hindi nasasalig sa kalooban ng Panginoon. Ngunit sa pareho ngang sitwasyon, patuloy ang paglalaan sa atin ng atensyon ng Panginoon. Kanyang ibinibigay ang ating pangangailangan. At alinsabay nito’y bilin, paala-ala, samo at dalangin na Kanyang tinig ay marinig ng abalang puso at isip. Hatid Niya’y kasaganaan. Salita Niya’y buhay.

Tulad ng babaeng balo, marapat na ating isalig sa Panginoon ang ating alalahanin o pangamba. Sapagkat sa pakikipagtipan sa Kanya tunay nating matatagpuan ang kasagutan sa ating mga pangangailangan. Ang tunay na kakontentuhan at tagumpay ay nananahan sa pusong payapa at konpidante sa sariling kakayanan.

d.) Ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan ay pamamaraan ng Diyos upang tulad na isang magulang ituwid ang landas ng kaniyang mga anak.

Ang tao ay tulad ng kahoy sa kamay ng isang manlililok. Sa proseso ng panlililok, bawat tapyas ng kahoy mula sa kabuuan nito ay hugis ang nabubuo. Sa panahon ng paghuhugis, walang humpay ang pagdiin ng paet sa laman ng kahoy. Hugis na sasamahan pa ng maraming hugis upang makahalaw ng imaheng kaakit-akit at maipagmamalaki ng manlilikha.

Ang mga karanasan ng Israelita sa kanilang paglalakbay sa ilang ay hindi naging madali. Batbat ito nang mga pangyayaring humuhugis sa kanilang pagkatao bilang mananampalataya. Tulad nang manlililok, ang Panginoong Diyos ay kinasangkapan ang mga karanasang ito upang mabuo ang imaheng kalugud-lugod. Dumaan sila sa proseso na pagpupuro, pagpeperpekto at pagpapanibago, upang ilabas ang natatanging ganda sa kaibuturan nito. Tulad nila tayo ma’y sa parehong proseso ay sumasailalim. Itinutuwid ng hapdi at pait ng ating mga karanasan ang baluktot nating kaisipan at paniniwala upang mabuo humubog ng mapagpalaya, makatao, at maka-Diyos na naniniwala o pananaw. Tulad nang magulang na ayaw mapariwara ng kanyang mga anak, ang Diyos ay kumikilos sa mahiwagang pamamaraan upang tayo ay gabayan sa direksyong tungo sa Kanyang kaluwalhatian.

Ang naturang paggabay at pagdidisiplina at may kaakibat na tiwala. Ibig sabihin nagkakaroon ng kabuluhan ang proseso ng paghuhugis kung ang relasyon ng pagsuko at pagtitiwala ay buhay. Sapagkat kung ito ay wala, ang naturang mga karanasan ay nagmimistulang karaniwang pangyayaring dunaraan at lumilipas ng walang naiiwang epekto sa buhay ng isang nilalang. Ang hiwaga ng pagtitiis, hirap, pighati, kasawian at sakripisyo ay mauunawaan at nakikita ng pusong may pananampalataya.

---
Mapanghamon ang mga pangyayaring ating nararanasan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Di tayo naiiba sa sitwasyong kinaharap ng mga Israelita sa ilang. Maraming beses tayong nadudupilas sa mga mapang-akit sa samyo ng pagmamalaki, pagiging makasarili, pagkawala ng malasakit sa kapwa, at panglulupaypay sa pananalig at pagtitiwala sa Panginoon. Marami tayong hinihiling marami tayong naisin, ngunit sa huli’y naiiiwan tayong nanlulumo at sawi dahilan sa ang mga pagpaplanong ito ay salig sa sariling kakayanan. Tayo’y nagkakasala sa Diyos at sa kapwa. Ngunit, "...Mahabagin (ang) Dios... kung umibig (ay) lubos.... Ang agwat ng lupa't langit, sukatin ay di kaya, gayon ang pag-ibig ng Dios sa may takot sa Kanya." ( Awit 103:8, 11, Magandang Balita Biblia [PBS]). Ang pagkatakot sa Kanya, ang binigyang diin ni Moses sa mga Israelita. Ang salin batay sa Good News Bible ay “have reverence” o respeto ang kaukulang tugon sa lahat ng Kanyang ginawa para sa atin. Sa Kawikaan 9:10, nasasaad, “Pagkatakot kay Yahweh ay simula ng kaalaman, Ang pagkilala sa kanya’y may dulot na kurunungan.” (Magandang Balita Biblia). Ang karunungang binabanggit ay tunay nating nakakamit sa mga pangyayaring ating nararanasan. Ang mga kasanasang ito ay itinuturing na pagsaway at pagtutuwid sa ating baluktot na gawi o isipin. Na kung saan, ang mga aral ay nahahayag at nauunawaan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit walang halaga sa mga taong walang takot sa Panginoon ang aral at mga saway (Kawikaan 1:7) na hatid ng daluyong ng buhay. Tulad ng gintong dudulangin, at pilak na hinahanap, ang tao ay sumasailalim sa proseso ng pagsasaliksik at pagdadalisay. Ang takot sa Diyos ang pinto tungo sa pagkaunawa na simula ng pagkatanaw ng himala, halaga at lalim ng Kanyang mga Salita na hatid ay paglaya at katuparan ng pangakong kasaganaan.

[1] Humbleness. Shaykh Salman al-Awdah: Moral Character of the Daa’iya (Translated by Muhammad Buneef) ,http://www.islaam.com/Print.aspx?id=433 >, April 5, 2005.
[2] Hyper Dictionary. Humility-Definition, <http://hyperdictionary.com/dictionary/humility >. April 5, 2005.
[3]Error! Main Document Only.Harry Cole, Illustration Page, Sermon. Org, 2004, January 5, 2005, . Illustrations. Worry. <http://www.sermon.org/illustrations.html,> April 6, 2005

23 Comments:

At 4:39 PM, Blogger davegibson07448491 said...

Do you want free porn? Contact my AIM SN 'abunnyinpink' just say 'give me some pics now!'.

No age verification required, totally free! Just send an instant message to AIM screen name "abunnyinpink".

Any message you send is fine!

AIM abuse can be reported here.

 
At 7:16 AM, Blogger lewisalaxander49690093 said...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

 
At 8:02 PM, Anonymous Anonymous said...

[url=http://firgonbares.net/][img]http://firgonbares.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]coreldraw graphics suite x4, [url=http://firgonbares.net/]software shop[/url]
[url=http://firgonbares.net/][/url] nero burner windows vista business
discount software discount game software [url=http://firgonbares.net/]adobe educational software[/url] buy wholesale software
[url=http://firgonbares.net/]make or buy software[/url] used microsoft software
[url=http://firgonbares.net/]buy pocket pc software[/url] discount adobe photoshop cs3 extended
latest adobe software [url=http://firgonbares.net/]discount software sites[/b]

 
At 5:34 PM, Anonymous Anonymous said...

[url=http://sunkomutors.net/][img]http://sunkomutors.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]Software products, [url=http://sunkomutors.net/]car sale software[/url]
[url=http://sunkomutors.net/][/url] best price for adobe acrobat 9 purchase cheap software
online store software with [url=http://sunkomutors.net/]buy macromedia dreamweaver[/url] microsoft sync software
[url=http://sunkomutors.net/]to buy oem software[/url] nero burning rom
[url=http://sunkomutors.net/]academic software programs[/url] buy old software
adobe photoshop cs3 for mac full version [url=http://sunkomutors.net/]adobe blog software[/b]

 
At 12:08 AM, Anonymous Anonymous said...

[url=http://bariossetos.net/][img]http://hopresovees.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]Collection Mac Retail Price, [url=http://bariossetos.net/]event order software[/url]
[url=http://hopresovees.net/][/url] the best software to buy coreldraw 3d cylinder
buy discount software [url=http://bariossetos.net/]buy cheap oem software[/url] store builder software
[url=http://vonmertoes.net/]academic priced software[/url] table missing filemaker pro 9
[url=http://vonmertoes.net/]academic management software[/url] windows vista requirements
10 Advanced Mac Retail [url=http://bariossetos.net/]office tutorial software[/b]

 
At 7:15 AM, Anonymous Anonymous said...

dating timeline [url=http://loveepicentre.com/]local dating chat[/url] dating failure stories http://loveepicentre.com/ urban dance squad singles collection

 
At 2:33 PM, Anonymous Anonymous said...

nationwide medical equipment supply [url=http://usadrugstoretoday.com/products/biaxin.htm]biaxin[/url] texas tea cup service http://usadrugstoretoday.com/products/aleve.htm vaginal terrorist http://usadrugstoretoday.com/catalogue/k.htm
what dosage of valium is given to dogs after seizure post ictal [url=http://usadrugstoretoday.com/products/prevacid.htm]prevacid[/url] swim models diet [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/generale-per-la-salute.htm]population uk health improvements last five years[/url]

 
At 3:59 PM, Anonymous Anonymous said...

http://webhealthcentre.in/rythmol/rythmol-side-effects
[url=http://webhealthcentre.in/altace/altace-taken-off-the-market]simulated drugs[/url] university of wisconsin school of medicine [url=http://webhealthcentre.in/cytotec/cytotec-for-inducing]cytotec for inducing[/url]
florida journal of oriental medicine http://webhealthcentre.in/cyproheptadine/cyproheptadine-hcl-4mg-for-animals
[url=http://webhealthcentre.in/promethazine/lawsuits-inramuscular-injection-phenergan-promethazine]cialis comparison diflucan viagra[/url] history of pcp the drug [url=http://webhealthcentre.in/topiramate/topiramate-in-america]topiramate in america[/url]
three drug treatment for mycobacterium avium http://webhealthcentre.in/health-centers/thyroid-health-formula
[url=http://webhealthcentre.in/propecia/optimum-propecia-dosage]purchase sumatriptan pharmacy online[/url] richard robinson knoxville drugs [url=http://webhealthcentre.in/crestor/free-crestor]free crestor[/url] warfarin prevacid drug interactions [url=http://webhealthcentre.in/cytoxan/pet-tinic-lactulose-prednisone-amoxi-drops-cytoxan]pet tinic lactulose prednisone amoxi drops cytoxan[/url]

 
At 4:30 PM, Anonymous Anonymous said...

mercedes buses http://automoblog.in/pontiac/vehicle-comparison-reliability-pontiac-vibe-hundai-tuscon granatelli of auto racing
[url=http://automoblog.in/supermoto/supermoto-graphics]volkswagen new beetle bra[/url] volkswagen keihin carburettor [url=http://automoblog.in/saturn/saturn-dealers-in-albuquerque-new-mexico]saturn dealers in albuquerque new mexico[/url]
polo factory manual volkswagen or vw http://automoblog.in/rally/nude-photos-of-sturgis-rally
[url=http://automoblog.in/cadillac/ralphs-cadillac]royal volkswagen[/url] grand theft auto vice city pc torrent [url=http://automoblog.in/oldsmobile/oldsmobile-museum]oldsmobile museum[/url]
automobile index http://automoblog.in/scooter/maxi-scooter-with-ac
[url=http://automoblog.in/volkswagen/volkswagen-squareback-racing-engines-for-sale]volkswagen diesel pickup[/url] mercedes benz c230 headlight bulbs [url=http://automoblog.in/racing/autolite-racing-spark-plugs]autolite racing spark plugs[/url]

 
At 3:52 PM, Anonymous Anonymous said...

travel alarm clockswith zulu time http://wikitravel.in/disneyland/disneyland-security-policy how did the pomo indians travel
[url=http://wikitravel.in/cruise/montreal-dance-cruise]bus travel within new zealand[/url] travel report on tea garden in bangladesh [url=http://wikitravel.in/lufthansa/boeing-737-cabin-picures]boeing 737 cabin picures[/url]
medium travel wheelie http://wikitravel.in/cruises/guided-danube-river-cruises
[url=http://wikitravel.in/lufthansa/boeing-747]contact world travel egent directory[/url] nyc travel jewelry stores [url=http://wikitravel.in/car-rental/avis-car-rental-charlotte-airport-phone-number]avis car rental charlotte airport phone number[/url]
airline travel baggage rules http://wikitravel.in/cruises/usaa-travel-and-cruises top christmas travel destinations [url=http://wikitravel.in/motel/voyeur-motel]voyeur motel[/url]

 
At 11:45 PM, Anonymous Anonymous said...

hydrogen technologies klein http://topcitystyle.com/-casual-armani-category30.html wholesale baby clothes [url=http://topcitystyle.com/-evening-cocktail-women-category17.html]tobin home fashions tablecloth[/url] victorias secret clothes
http://topcitystyle.com/khaki-casual-shirts-color28.html snow shoes for dag walking [url=http://topcitystyle.com/white-black-pullover-color18.html]mozart eine kleine[/url]

 
At 12:29 AM, Anonymous Anonymous said...

corporate interior designers http://topcitystyle.com/dark-grey-grey-dolce-amp-gabbana-color31.html barbados fashion schools [url=http://topcitystyle.com/white-violet-women-color182.html]cyramed form designer[/url] emily deschanel
http://topcitystyle.com/goffo-jack-brand74.html womens brooks athletic shoes [url=http://topcitystyle.com/vae-victis-casual-brand47.html]funky clothes[/url]

 
At 3:06 AM, Anonymous Anonymous said...

dnz hentai parody http://xwe.in/shemale/doll-shemale
[url=http://xwe.in/thong/heart-shaped-butt-women-in-thong-pics]free hentai bondage videos[/url] black sexy long gowns [url=http://xwe.in/thongs/topless-heels-thongs-stockings]topless heels thongs stockings[/url]
adult online television http://xwe.in/archive-adult/sunland-park-new-mexico-adult-store
[url=http://xwe.in/orgy/calgary-orgy-movies]free huge dildo videos[/url] flash free hentai video [url=http://xwe.in/ass-video/free-girls-fucked-in-ass]free girls fucked in ass[/url]
adult toy catalogs http://xwe.in/ass-sex/sue-big-ass
[url=http://xwe.in/blow/blow-job-mom-tits]extream anal[/url] sexy non nude underage girls [url=http://xwe.in/bbw/bbw-mandy]bbw mandy[/url]
adult vido sharing http://xwe.in/oral/oral-sex-blog
[url=http://xwe.in/orgasm/anal-rape-orgasm]wisconsin amateur motorcycle racing[/url] adult bookstores in broward county [url=http://xwe.in/erotic-stories/erotic-sex-orgasms]erotic sex orgasms[/url]

 
At 7:35 PM, Anonymous Anonymous said...

northwest airlines pet travel http://xwa.in/flight/free-combat-flight-sim us army millington tn travel voucher
[url=http://xwa.in/flight/bob-timberlake-flight-bag]escapes travel club[/url] accredited travel agents uk [url=http://xwa.in/plane-tickets/cheap-plane-tickets-to-manila]cheap plane tickets to manila[/url]
travel books toronto http://xwa.in/vacation-packages/hot-springs-ar-vacation-package
[url=http://xwa.in/car-rental/car-rental-dallas-texas-love-field]dell ir travel remote[/url] used travel supreme motor homes [url=http://xwa.in/tourist/cairo-tourist]cairo tourist[/url]
yahoo travel directions train http://xwa.in/cruises/surplus-cruises gold medal travel [url=http://xwa.in/car-rental/browse-fleet-vehicle-types-at-memphis-rental-car-agencies]browse fleet vehicle types at memphis rental car agencies[/url]

 
At 3:13 AM, Anonymous Anonymous said...

canadian vein institute in toronto ontario [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/de-la-salud-de-la-mujer.htm]de la salud de la mujer[/url] medical center at beaver http://usadrugstoretoday.com/products/diovan.htm
what is the drug desipramine [url=http://usadrugstoretoday.com/products/rogaine-5-.htm]rogaine 5 [/url] heart surrender [url=http://usadrugstoretoday.com/products/flonase.htm ]detox diet super size me [/url] nutritional vitamin fiber supplements
iron sulfate solubility [url=http://usadrugstoretoday.com/products/premarin.htm]premarin[/url] statistics smoking habits in redbridge http://usadrugstoretoday.com/products/exelon.htm
anico bacterial infection [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/stop-smoking.htm]stop smoking[/url] urine strips for blood and leukocytes [url=http://usadrugstoretoday.com/products/generic-keflex.htm ]donated blood components [/url] stress anxiety depression

 
At 1:38 PM, Anonymous Anonymous said...

hepatitus c and chinese medicine in the uk [url=http://usadrugstoretoday.com/products/coumadin.htm]coumadin[/url] generic bactroban http://usadrugstoretoday.com/products/menosan.htm
medical advertising [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/erectile-dysfunction.htm]erectile dysfunction[/url] warm heart for cold noses [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/hipnoterapia.htm ]drug interactions and aloe vera gel [/url] hypertension stroke
sparrow health systems okemos [url=http://usadrugstoretoday.com/products/menopause-gum.htm]menopause gum[/url] finding heart rate for age exercise http://usadrugstoretoday.com/products/grifulvin-v.htm
shoot up drugs bottom feet [url=http://usadrugstoretoday.com/products/zocor.htm]zocor[/url] atkins diet menus [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/anti-depressant-anti-anxiety.htm ]medical hair loss [/url] vaccinations uk medical students

 
At 8:50 AM, Anonymous Anonymous said...

medical health record [url=http://usadrugstoretoday.com/products/tentex-royal.htm]tentex royal[/url] blood sample collection requirements http://usadrugstoretoday.com/categories/hypnotherapie.htm
fetal heart rate monitors for sale [url=http://usadrugstoretoday.com/products/zocor.htm]zocor[/url] medical term study of muscular activity body movement [url=http://usadrugstoretoday.com/products/eurax.htm ]red marks from acne tea tree oil [/url] medical uniforms wa
brutal breast torture [url=http://usadrugstoretoday.com/products/strattera.htm]strattera[/url] occupational health nurse job http://usadrugstoretoday.com/categories/arthritis.htm
linda sherony of follow your heart [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/anti-hongos---anti-ansiedad.htm]anti hongos anti ansiedad[/url] donna chamoff integrated behavioral health maine [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/birth-control.htm ]fda quality assurance consultants [/url] pipe smoke hunk

 
At 5:28 PM, Anonymous Anonymous said...

define target heart rate [url=http://usadrugstoretoday.com/products/imuran.htm]imuran[/url] how to give a women an orgasm http://usadrugstoretoday.com/index.php?lng=uk&cv=po
cinnamon blood glucose [url=http://usadrugstoretoday.com/products/relafen.htm]relafen[/url] the tea house cornelious north carolina [url=http://usadrugstoretoday.com/products/cipro.htm ]do the american diet have affects on teens that have obesity [/url] sinus infection and bad taste in mouth
i want a new drug [url=http://usadrugstoretoday.com/products/cleocin-gel.htm]cleocin gel[/url] geodon anxiety http://usadrugstoretoday.com/discounts.htm
what calms inflammation in their blood vessels [url=http://usadrugstoretoday.com/products/clomid.htm]clomid[/url] project topics on academic work stress [url=http://usadrugstoretoday.com/products/triphala.htm ]part time pharmacy technician jobs san diego [/url] class 6 drugs

 
At 1:37 AM, Anonymous Anonymous said...

online pools betting http://xwn.in/casino-online_best-us-online-casino-bonuses poker tips internet casinos
[url=http://xwn.in/keno_keno-mcdermon]ohio lottery weekly results[/url] us postal and lottery laws title 18 section 1302 and 1342 [url=http://xwn.in/betting_canada-sports-betting]canada sports betting[/url]
gambling casinos pocono pa http://xwn.in/poker-online_strip-video-poker
[url=http://xwn.in/bingo_pictures-of-bingo-balls]casino sequenzen roulette[/url] casino gambling games [url=http://xwn.in/online-casinos_boardwalk-map-casinos-atlantic-city-nj]boardwalk map casinos atlantic city nj[/url]
west virginia lottery home page http://xwn.in/roulette_online-game-bonuses-free-internet-roulette rainbow playing cards [url=http://xwn.in/online-casino_ocean-world-dventure-park-casino-and-marina]ocean world dventure park casino and marina[/url]

 
At 10:29 AM, Anonymous Anonymous said...

buy the movie daens [url=http://moviestrawberry.com/films/film_fantasia/]fantasia[/url] universal horror classic movie archive dvd amazon http://moviestrawberry.com/hqmoviesbygenres/download-genre_thriller-movies/?page=45 true fire in the sky movie
transformers 2007 movie vehicles pics [url=http://moviestrawberry.com/films/film_slap_shot_3_the_junior_league/]slap shot 3 the junior league[/url] the ring funny movie http://moviestrawberry.com/films/film_jeepers_creepers/ movie villan voiced bydouglas rain
movie review focus on the family [url=http://moviestrawberry.com/films/film_children_of_dune/]children of dune[/url] come undone movie free download
most popular disney tv movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_shred/]shred[/url] free on line movie steaming facing the giants http://moviestrawberry.com/easy-downloads/letter_D/?page=11 rare antique movie scene pictures
why do my movie maker on dvd come out blurry [url=http://moviestrawberry.com/films/film_africa_screams/]africa screams[/url] dirty dancing movie http://moviestrawberry.com/films/film_three_sheets/ movie creating

 
At 9:43 PM, Anonymous Anonymous said...

Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, as well as the content!

[url=http://srtisi.cfamedia.net]payday loans[/url]

instant payday loans

 
At 5:45 AM, Anonymous Anonymous said...

[url=http://loveepicentre.com/testimonials.php][img]http://loveepicentre.com/uploades/photos/4.jpg[/img][/url]
dating tube porn [url=http://loveepicentre.com/]sandy lewkowsky dating[/url] dating the sagittarius man
mobile dating [url=http://loveepicentre.com/faq.php]who is morgan freeman dating[/url] developing value dating asian women
who is david schwimmer dating [url=http://loveepicentre.com/success_stories.php]people meet dating online sites virtual[/url] transexual adult dating

 
At 12:57 PM, Anonymous Anonymous said...


[url=http://blue-pil.com/item/cialis.html]online cialis[/url]

 

Post a Comment

<< Home