Thursday, October 14, 2004

Ang Hubad na Katotohanan

Hilig ko ang magpinta. Nais ko’y mahalaw ang mga larawan ng magagandang tanawin, bagay, tao, base sa mga katangiang taglay nila, na tunay na nagpapatingkad ng kagandahan ng mundong ginawa ng Maykapal sa aking munting papel. Mga damdaming natatago sa mga simple o pangkaraniwang sitwasyon; mga pangyayaring may dalang aral na di kailan man matatabunan ng bawat pagkalagas ng dahon; o aking mga karanasang nag-iwan ng marka sa aking buhay; minsan kahit ano na lamang na pumasok sa aking isipan!

Naging miyembro ako ng isang samahan ng mga “Painter” sa aming lugar. Tuwing sabado ang pagkikita-kita namin at dumadalas naman kung bakasyon. Kami ay pumupunta sa iba’t ibang pook sa aming bayan upang magpinta ng kahit ano sa abot ng aming matatanaw at sa lawak ng aming imahinasyon.

Karamihan sa mga kasapi ng grupo ay mga lalaki, dalawa lamang kaming babae. Ang samahan ay nabuo sa layuning makalinang ng mga bagong pintor at mapatingkad ang sining at kultura ng aming bayan sa pamamagitan ng pagpipinta. Walang bayad ang pagsali, kanya-kanyang dala lamang ng gamit sa pagpipinta.

Isang araw, ibinalita ng isa naming kasamahan na may inimbita daw na babaeng mag-mo-modelo para sa “nude painting session” ng grupo. Inalam ko lahat ng detalye kung saan, kailan, magaganap ang sinasabing “nude painting session”. Labis ang kasiyahan ko dahil, isa ito sa mga pagkakataong aking hinihintay. Ang pagpipinta ng hubad na katawan ng babae para sa akin ay isang kapahayagan ng kagandahan ni Eba mula sa bawat kurba ng kanyang katawan at sa bawat marka na dito’y matatagpuan. Isa rin itong ilustrasyon ng natatanging kariktan na puno ng damdaming sumasalamin sa kanyang saloobin, karanasan bilang isang indibidual na nababantad sa kanyang kahubaran at pinatitingkad ng pagsasama-sama ng mga kulay na sa papel ay ipapahid.

Banaag sa usapan ng bawat kasapi ng grupo ang kasiglahan at interes sa pagdalo. Di magkamayaw ang karamihan sa pag-iisip ng sari-saring konseptong ilalapat sa obrang sisimulan.

Sa di kalayuan aking naulinigan ang dalawang kasamahan naming iba ang pinag-uusapan. Ang isa ay nagtatanong kung saan daw “beer house” o “night club” nakuha ang babaeng modelo sa “nude painting session” ng grupo. Nahalatang sa kanila ako’y nakatingin, pabulong na sinagot ng kausap ang katanungan at sabay sumilay sa kanilang mga labi ang manipis at nanunuyang ngiti.

Bakit “beer house” o “night club” ang unang sumasagi sa isipan ng tao, kung mabalitaang ang isang babae ay magmumudelo ng hubad sa mga “painting sessions”? Isa bang nakakahiyang gawain ang gagampanan ng babae sa painting session? Isang bang pagpapababa ng kanyang pagkababae ang kanyang gagawin? Gawain ba itong maihahalintulad sa pagbibigay ng panandaliang aliw? Sapagkat ang mga katangiang nabanggit ang karaniwang paglalarawang ginagamit sa ganitong uri ng mga babae. Mga babaeng binabansagang “mabababa ang lipad”.

Ang mga babaeng tulad nila ang walang takot sa pagpapakita ng kanilang katawan at nilulunok ang pagpatol sa mga kalalakihang naghahanap ng kasiping sa magdamag. Kaya ba? Kaya ba ang mga ganitong uri ng babae ang unang iisiping makasisikmura ng pag-mo-modelo ng hubad?

Sila ang babaeng di na pinangangalanan, silang ang mukha ay natatago ng mga bahagi ng katawan sa larawan, sila ang mga babaeng pangkaraniwan.

Ang Gawa ay akdang pinaniniwalaang isinulat ni Lukas. Ito ay nasulat A.D. 61. ang pangunahing tema ng akda ay ang paglago ng Iglesiya sa pamamagitan ng paghayo ng mga apostol sa iba’t ibang panig ng kalupaan at ang kanilang walang takot na pagpapahayag ng Mabuting Balita ng kaligtasan. Malinaw na nailarawan ni Lukas ang mga hinarap na hamon ng mga apostol at maging ang mga taong piniling maniwala kay Kristo at tumalima sa Kanyang mga utos. Maraming sakit at pighati, maraming tagumpay at pagpupunyagi, maraming aral na bumukal mula sa personal ng karanasan ng mga mananampalataya.

Sa aking pagbabasa ng aklat na ito sa Bibliya, kapansin-pansin na halos walang karakter na babae sa bawat kabanata. Kung meron man, masyadong kolektibo ang paggamit. Tulad ng mga “mga babaeng balo”, “pangunahing babae (Gawa 17:4). Bibihira na mabanggit ang tunay na pangalan ng babae. Sa Gawa 16:14, ang pangalang Lydia ay naitala, na isang babaeng taga-Tiatira at mangangalakal ng mga telang purpura. Ang pangalang ito ang kaunahan na babaeng pangalan ang nabanggit sa buong aklat. Sinundan sa Gawa 17:34, Damaris, babaing kabilang sa mga taong nagsisunod at nanampalataya sa Panginoon.

Sa aking isipan isang komunidad ng lalaki’t matatanda o babaeng balo ang bumubuo sa lipunan. Ang mga babae, kailangang pagsilbihan, at walang lakas upang buhayin ang sarili. Maliban dito, ano pa ang papel nilang ginagampanan sa komunidad? Bakit di napapansin ang kanilang indibidual na pagkilos sa lipunana? Bakit bilang lamang ang babaeng may pangalan?

Sa isang akdang aking nabasa na pinamagatang, From Courtesans to Cleopatra:The Portrayal of Women in Hellenistic Art and Literature, ng isang di nagpakilalang manunulat kanyang naisulat:

Nude women were also depicted in Classical Greek art, but not in the same idealized fashion of the male nude. Starting from around 530 B.C. naked women appeared with greater frequency on Attic vases; however, these women were also hetairai (courtesans). Respectable women were never shown nude on vases. If they were on a vase, they were clothed.
Attic vase painters were probably just producing the type of goods the market demanded. Since the market was predominantly a male population who attended the symposia and had drinking parties, pictures of courtesans in all types lewd poses were the choice. If men were not in the mood to look at other men, they wanted to see the "fast" women. Playboy Magazine was not available then, but Attic vase paintings served the purpose just as well.
Sometimes who were not hetairai were shown as partially naked on some vases. These were always in the context of mythological scenes. The scenes were often a potrayal of imminent rape, or some other harm. These women were always depicted as weak and vulnerable, or defenseless. And, in a sense, the naked hetairai were also vulnerable.
It is evident in studying vases from the Classical age that women were not accorded with much respect. Naked courtesans graced the wine cups of men at the symposia. Old hetairai, often depicted as fat and ugly, were shown performing all sorts of degrading acts. Respectable women were shown in two contexts: in vulnerable and defenseless positions of imminent harm, or ideal and the 'exalted theme' of the male nude is clear dichotomy from the vulnerably naked or respectably clothed woman.
Some wealthy women even used their fortunes to help benefit the lives of others. Since the economy of the Hellenistic age was at times very poor, wealthy people were expected to help their communities. Phile of Priene was elected as a magistrate because she had, at her own expense, constructed a reservoir for her city. Papyri show women on the records of land sales, women "agreeing" to loans made by their husbands, or agreeing to contracts made by their husbands.
These are women who are given more respect; they are taken into account by the man around them. They are recognized and reckoned with. This all sounds very positive; but in reality, it is a partial picture at best. Most Hellenistic women got little recognition at all. Most were not married to kings (obviously) or even in an elite position to finance public projects. Most women were not without male guardians -- men who had the final say in decisions, such as whom they married. Most were not educated, in fact, most could not even sign their names.[1]


Helenistang kaisipan! Ilang siglo nang ito ay nakalipas, kaisipang pinagdusahan ng maraming kababaihan, ngunit tila ang laban ay di pa natatapos sapagkat ang kaisipian ay gising sa ating panahon ngayon. Sa iisang lente ba tayo’y nakikitingin? Sa iisang kahon tayo’y nakikisiksik? Sa kanilang batayan tayo’y nakikisalo?

May mga babaeng sa harap ng kamera, nababantad ang katawang puhunan sa paggawa ng pelikula. Na karamihan ay piniling suungin ang ganitong hamon upang makilala at kumita ng mas malaking halaga. Sa likod ng mga tabing at maliwag na ilaw na sa kanilang katawa’y nagpapatingkad, larawan sila ng kababaihang tila sa mata ng lipuna’y puno ng kalaswaan. Ngunit para sa mga sumusuporta sa ganitong gawain, sabi nila’y kapahayagan ng sining ang kanilang ginagawa. Ang bawat pelikulang malaswa sa iba’y obrang nakakahon sa lent eng kanilang kamera, obrang may mabigat na mensaheng sa lipuna’y nais ipahayag.

May mga babaeng sa mararangyang entabledo nagmumudelo. Gamit ang katawan binabalutan ng kung anu-ano. Mga piraso ng damit o palamuti, pinturang makukulay ang tapal sa maseselang bahagi ng katawan. Ang sabi “Liberasyon sa Kapahayagang pang sining”. Walang tutol dito, sila’y pinapalakpakan, tinatanyag at hinahangaan sa lakas ng loob at sa hugis ng katawan.

Ang mga artista sa pelikulang naghuhubad,nakikilala, may pera. Mga modelo sa entablado rumarampa ng kita ang katawan o minsa’y nagpapakita ng ilusyon ng kahubaran, dala ang sikat na pangalan ng damit na iniindorso at maging ang designer ng kanilang mga saplot, may pangalan, kilala, may pera.

Mga babae sa “beer house” at “night clubs” nakapagpapakita ng katawan, matatapang ang loob, may pera di kilala. Bakit? Anong pinagka-iba nila. Dahil walang salitang “sining” na kakabit sa kanilang ginagawa gabi-gabi?

Napatatahimik ng salitang “sining” ang pagsasamantala sa mga babae, napapaniwala ng salitang “sining” na tama lamang ang ginagawang pang-aabuso sa pagkababae ng mga kababaihan sa iba’t ibang larangan. Naitatago ng salitang “sining” ang bulok na kaisipang lumalason sa ating tunay na liberasyon mula sa kolonyal na pag-iisip.

Marahil nga, ang babaeng inimbitahan ay pinangakuan ng malaking mahalaga upang gawin ang pagmomodelo. At dahil sa ganitong alok siya ay nagpaunlak. Marahil nga, ito ay kanyang hanapbuhay at ang pangunahin niyang layunin ay ang kumita ng pera. Marahil siya ay napilitan o kaya’y dina bago sa kanya ang ganitong gawain.

Ngunit mula sa kanyang katawan sumisibol ang mga bagong likhang sining sa nakukulog sa kwadradong papel. Mula sa hubad na katawan ng babae nababantad ang angking kakayahan ng isang pintor. Mula sa katawang hubad na ito sila’y nagkakapera. Mula sa hubad na katawang ito ang pintor ay nakikilala. Mula sa hubad na katawan ng babaeng pinipinta ay ang pagsasalarawan malagom na kaisipan at damadamin sumasaklaw sa iba’t ibang bintana ng buhay at makulay na karanasan.

Akala ko sa paningin ng mga pintor, iskultor at ng iba pang alagad ng sining, ang hubad ng katawan ng babae ay isang obrang ipinagmamalaki at minamahalaga. Akala ko sa mata ng mga “artist” ang hubad na katawan ng babae ay larawan ng isang natatanging sining na bukal ng iba’t ibang kapahayagan o mensahe ng isang nilalang na nakikipagsapalaran at daluyong ng buhay ay sinusuong. Akala ko, ang mga “artist” ay may malalim na pagtingin sa mga larawang kanilang natatapos mula sa hubad na katawan ng babae. Na di nila tinitignan ang katawang ito bilang laruan at aliwan. Mali pala ako.

Nananaig pa rin at buhay sa isipan ng tao ang Helenistang kaisipan na ang babae’y sekondarya at palamuti lamang. May katawang sumasagot sa init ng laman at kariktang gamit sa pagpapatingkad ng pagkalalaki sa paningin ng kapwa lalaki; o nagsisilbing isang kaparaanan upang ang kanilang kakayanan ay mapatingkad at mapapurihan.

Hindi pa natin natatawid ang tulay ng pagbabago. Patuloy tayong minumulto ng impluwensya ng dayuhang sa pagkatao nati’y natimo. Nananahan tayo sa kahapon na batbat ng kaisipang sa pag-unlad at pagka tao nati’y nagkukulong.

Ang pagtingin natin sa kapwa Pilipino ay base sa sosyal na hirarkiyang likha ng dayuhan, base sa kaisipang malaya nating pinahintulutang tayo’y igapos.

Ito ay ang hubad na katotohanan na laganap sa lipunan!
Aileen Isidro-Carbonell
October 4, 2004, 2:02 p.m.
(at the Registrar’s Office, Union theological Seminary, Dasmariñas, Cavite 4114)
[1] http://members.tripod.com/~Kekrops/Hellenistic_Files/Hellenistic_Women.html

2 Comments:

At 11:40 PM, Anonymous young sex fantasy stories said...

The plane landed and I emerged into brilliant sunshine. In that way he would be married tome, but I didnt like this for a couple of reasons.
masturbation stories
incest stories young
black masturbation stories
gay deman erotic stories
adult erotic short stories taboo
The plane landed and I emerged into brilliant sunshine. In that way he would be married tome, but I didnt like this for a couple of reasons.

 
At 5:13 PM, Anonymous Anonymous said...

I'm Sonja McDonell, 23, Swiss Airlines Stewardess with current 13 oversea towns, very tender with lots of fantasies in my wonderful job. I'm lesbian since I was in the 6th class & I've never regretted it. It's a milestone in a girl's life. But in the Philippines, the girls are too shy to discuss lesbian sex & to realize it.
Sonjamcdonell@yahoo.com

 

Post a Comment

<< Home